วิทยุสื่อสารประชาชน

วิทยุสื่อสารประชาชน

วิทยุสื่อสารประชาชน คืออะไร ?

วิทยุสื่อสารสำหรับประชาชน หรือ เรียกอีกอย่างหนึ่งว่า วิทยุ CB (Citizen Band) ได้ถูกอนุมัติขึ้นจากทาง กรมไปรษณีย์โทรเลข โดยได้อนุมัติคลื่นความถี่วิทยุสำหรับประชาชน และธุรกิจทั่วไป (ความถี่ 245 MHz) ทั้งรัฐและเอกชน ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีที่จะนำมาใช้ในหน่วยงานธุรกิจต่างๆ รวมทั้งประชาชนทั่วไป สามารถนำมาใช้ได้อย่างเป็นอิสระ เพื่อความสะดวกในการติดต่อสื่อสารกันภายในระยะรัศมีของเครื่อง โดยจะทำให้ประหยัดค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสารเมื่อเทียบกับระบบสื่อสารอื่นๆ

ในการใช้งานให้เกิดประสิทธิภาพและประโยชน์สูงที่สุด จะขึ้นอยู่กับองค์ประกอบต่างๆซึ่งมีรายดังนี้

เครื่อง วิทยุสื่อสาร ที่ใช้จะต้องใช้ให้ถูกหลักและถูกลักษณะการใช้งาน ซึ่งเครื่องวิทยุสื่อสารชนิดนี้เหมาะสำหรับการใช้งานที่ต้องการความสะดวกในการพกพาและใช้ติดตั้งประจำที่ได้ เนื่องจากเครื่องวิทยุสื่อสารประเภทนี้มีกำลังส่งต่ำสุดที่ 1 วัตต์ และกำลังส่งสูงสุดที่ 5 วัตต์

วิทยุสื่อสารควรที่จะใช้ให้ถูกกับลักษณะงานที่ใช้ ซึ่งโดยทั่วไปนั้นความสะดวกในการพกพานั้นเป็นอันดับหนึ่ง และสามารถติดตั้งประจำที่ได้ด้วยเช่นกัน เนื่องจากวิทยุสื่อสาร มีกำลังส่ง ตำสุด 1 วัตต์ และกำลังส่งสูงสุด 5 วัตต์

เสาอากาศก็ควรใช้ให้ถูกประเภทและถูกย่ายความถี่ รวมทั้งความสูงของเสาอากาศด้วยเช่นกัน ซึ่งการใช้งานวิทยุสื่อสาร CB 245 MHz เป็นวิทยุสื่อสารที่กรมไปรษณีย์โทรเลขได้กำหนดให้ใช้งานในย่านความถี่ประชาชน (Citizen Band) มีจำนวนช่องใช้งานถึง 80 ช่อง และถูกกำหนดให้สีของตัวเครื่องนั้นเป็นสีแดงเท่านั้น จึงจะถูกต้องตามกฎหมาย การใช้งานนั้น สามาถใช้งานได้ในทุกสถานที่ และสามารถกำหนดช่องความถี่ใดก็ได้ ภายใน 80 ช่องความถี่ ประชาขนสามารถเลือกใช้กันได้เองตามอิสระ